Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden
Mocht u niet tevreden zijn met een van onze bezorgingen of de kwaliteit van het geleverde, neem dan binnen 1 werkdag na levering telefonisch contact met ons op. Tel.nr. 0164 211595. (tijdens openingstijden winkel)

Alle informatie welke nodig is om uw order te kunnen uitvoeren, wordt vertrouwelijk behandeld.

Bestelbevestiging

Uw bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement en het volledig afronden van de betaalprocedure. U ontvangt per e-mail vrijwel meteen een bestelbevestiging.
Mocht u daarna nog iets willen wijzigen, neem dan direct telefonisch met ons contact op. (Tel. 0164 211595). Bloemenhuis Adriënne is niet aansprakelijk indien uw bestelling door externe factoren niet bij ons is aangekomen.
Dit kan bijvoorbeeld door een storing bij uw of onze e-mail provider.

Bezorgingen

Bezorgingen op zon- en feestdagen zijn niet mogelijk. Let op: bezorgingen van rouwboeketten en rouwstukken voor maandagochtend vóór 12.00 uur dienen uiterlijk zaterdagmiddag vóór 13.00 uur bij ons binnen te zijn. Dit geldt ook voor de ochtend na een feestdag. Zorg ervoor dat uw bestelling een werkdag vóór de feestdag bij ons binnen is. Daarna kunnen wij niet garanderen dat uw bestelling op tijd kan worden bezorgd.

Bestelde product is niet voorradig

Het aanbod op de veiling is niet altijd hetzelfde. Daardoor kan het voorkomen dat er andere bloemen gekozen moeten worden dan u heeft besteld.
Wij streven ernaar dat het bestelde product zoveel mogelijk hierop lijkt.

Betalingsvormen

– iDeal
– Visa
– MasterCard
– PayPal

Betaling

Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen voor rekening van de koper alle kosten, zowel buiten rechtelijk als gerechtelijke kosten,
die Bloemenhuis Adriënne in verband met de inning van zijn vordering maakt, waarin tevens begrepen extra administratie- en rentekosten.
De buiten gerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 25,00 alles exclusief omzetbelasting.

Alle geleverde producten blijven eigendom van Bloemenhuis Adriënne totdat deze volledig zijn betaald.

Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht
van toepassing.

In alle andere gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in is voorzien is eveneens het Nederlands recht van toepassing.

Kamer van Koophandel

Bloemenhuis Adriënne is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Breda, onder nummer 20021339.

Privacyverklaring

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018
Gebruik van persoonsgegevens Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Emailadres
• Betalingsgegevens
• Geslacht
• Uw nickname
• Geboortedatum
• IP-adres
Registreren Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Toegang portaal Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.
Afhandelen bestelling Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.
Reclame Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
• per e-mail
• via social media
Contactformulier en nieuwsbrief Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Publicatie Bij gebruik van onze webwinkel worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen:
• uw NAW gegevens
• door u zelf opgegeven informatie
U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.
Advertenties Onze webwinkel vertoont advertenties.
Verstrekking aan derden Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
Cookies Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).
Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
Beveiliging Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
• Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
• Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
Bewaartermijnen De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
Websites van derden Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.